TOIMIVAT VERKOSTOT 
VERKOSTOIDUTAAN!

Verkostot ovat opettajien oman ammattitaidon ja koulujen kansainvälistymisen kehittymiselle tärkeä resurssi. Joitakin toimijoita valmiit verkostot auttavat kansainvälistymisen alkuun sen eri muodoissaan. Verkostoissa havaitaan helpommin ja monipuolisemmin kokonaisuuksia, joista yksittäiset verkoston jäsenet ja heidän edustamansa oppilaitos tai paikallinen/alueellinen yhteistyö hyötyvät. Verkostoissa toimiessa saa peilata omia näkemyksiään ja kyseenalaistaa omia toimintamallejaan. Sen vuoksi niillä on antia myös kokeneille toimijoille.
Verkoston vastuuhenkilöiden eli vetäjien ja/tai esimerkiksi ohjausryhmien suhde verkoston jäseniin voi olla hyvinkin erilainen. Jossakin verkostossa tarkkaillaan ja ohjataan kehitystyötä ja toimintaa kun taas toisissa verkoston vetäjät ovat ottaneet tarkoituksella rajoitetusti säätäjän, ohjeistajan tai pelkän tiedottajan roolin.
Verkostossa voidaan myös punoa hyvin moninaisia toimintatapoja ja yhteistyösuhteita tai kerätä ja koostaa yhteen toimijoiden parhaita käytänteitä ja tuotoksia.
Joskus verkoston tehtävänä ei lähtökohtaisesti ole aikaan saada yhteistä osaamisen konkreettista tuotosta vaan se toimii verkostoituneiden toimijoiden työn rattaistona. Verkostossa kehittämishankkeiden alustavat ideat, prosessit, mallien työstäminen, prosessien kirjaaminen jne. myllytetään yhteisvoimin, vaikka varsinainen toteuttaminen jääkin kunkin verkoston jäsenen omaksi tehtäväksi.
Joidenkin verkostojen päämääränä on tehdä itsestään aikanaan näkymättömiä eli tuottaa toimintansa aikana sellaisia helposti saatavilla olevia tukirakennelmia esim. Internetin sivustoille, joiden varassa toiminta voi jatkua vaikka esim. hankemuotoisena toiminut verkosto lakkaisikin sinällään toimimasta.
Verkostoitumisen päätarkoitus lienee kaikissa eri järjestäytymismuodoissa temmata mukaansa erilaisia ihmisiä rikastuttamaan ja aktivoimaan toimintaa. Verkostoituminen tähtää aina vaihdantaan, ja omastaan on oltava valmis jakamaan. You are what you share!

Verkoston rakentaminen
Verkostoitumisen malleja
Ideoita kansainvälistymisen verkostokumppaneiksi​YANZU – VERKOSTOHANKE

​​Yanzu – kiinan kieltä lukioissa on syksyllä 2011 alkanut Opetushallituksen tukema kansainvälistymisshanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa kiinan kielen ja kulttuurin opiskelu Suomen lukioissa.

NOT - TIEDEKOULU

NOT –tiedekoulu on Mikkelin lukion alulle
​saattama hanke, joka on tarkoitettu lukion
​lahjakkaille fysiikan opiskelijoille.

¡En espaÑol!​​​
¡En español! -projekti on Opetushallituksen rahoittama kansainvälistämishanke, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää espanjan kielen opetusta, sekä espanjankielisten maiden kulttuurintuntemusta Suomessa.
CERN -TIEDEOPETUSVERKOSTO

Valtakunnallinen CERN -tiedeopetusverkosto on koko Suomen kattava verkostohanke, joka on tarjonnut tiedeopintoja suomalaisille lukiolaisille Sveitsissä CERNin hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa vuodesta 2001.
SCIENCE-VERKOSTO

Science-verkosto on lukio-opetuksen kehittämis- ja kansainvälistämisverkosto, jonka on luoda Suomeen science-opetukselle kestävä pohja. Lisäksi verkosto tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin opettajillekin.
ENSI

Kansainvälisessä ENSI-hankkeessa (Environment and
​School Initiatives) kehitetään ympäristökasvatusta kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti yhteistyössä opettajien, tutkijoiden ja hallintoviranomaisten kanssa.


FIS-STEPS

FIS-STEPS on valtakunnallinen englanninkielistä opetusta antavien koulujen verkostohanke. Hankkeen päätavoite on kehittää Suomen englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen laatua kansainvälisessä toimintaympäristössä kansainvälisyyden eri tasojen mukaisesti.
KIEKURA (KIELI - KULTTUURI - RANSKA)

​​​​​
Valtakunnallisen ranskan opetuksen kehittämishankkeen KIEKURAn tavoitteena on kehittää ja tukea ranskankielen opetusta ja opiskelua Suomessa sekä korostaa monipuolisen kielitaidon ja kulttuurien tuntemuksen merkitystä.

ITÄMERI -PROJEKTI
​THE BALTIC SEA PROJECT​​​The Baltic Sea Project ​​​on Unescon kansainvälinen
ympäristökasvatushanke. Projekti pyrkii koulutuksen keinoin parantamaan oppilaiden ymmärrystä Itämeren alueen tilasta ja alueen ympäristöongelmista sekä lisäämään
koulujen välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.


​​​​​​​Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO ovat laatineet yhdessä vuonna 2011 Oulussa järjestettyjen KansainväliSYYSpäivien työpajaosallistujien kanssa dokumentit ”Aloittelevan verkostoitujan muistilista” ja ”Kokeneen verkostoitujan pelisääntöjä ja haasteita”. Kannattaa siis hyödyntää verkostodokumentteja sekä uuden toiminnan aloittamiseen että olemassa olevan verkoston toiminnan arvioimiseen!

Verkosto menestyy kuitenkin vain silloin, kun osapuolten tavoittelemat ja saamat hyödyt ovat toisaalta yhdensuuntaisia, toisaalta oikeudenmukaisia. Tämän vuoksi jokaisesta verkostosta tulisi löytyä päämäärä tai visio ja siitä johdettu strategia. On tärkeää, että tavoitteet ja työtavat sovitaan yhdessä verkoston jäsenten kesken. Verkosto tarvitsee henkilön joka koordinoi, huolehtii yhteisestä työtilasta ja säännöllisistä tapaamisista. Esimerkiksi eri teemoilla järjestetyt tapaamiset antavat uutta virtaa toimintaan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Suunnittelija Minna Hellsten, Oulun kaupunki

Kiinnostaisiko sinua/teitä
​liittyä mukaan johonkin näistä valtionapua saaneista verkostoista?
VENÄJÄN KIELEN JA VENÄJÄNKIELISEN OPETUKSEN ASIANTUNTIJAKOULU

Suomalais-venäläinen koulu tarjoaa opettajille täydennyskoulutusta, verkostoyhteistyötä ja opiskelijoille kenttäharjoittelupaikkoja. Materiaalipalveluna toimii venäläisen kirjallisuuden, musiikin ja elokuvien lainaaminen muille kouluille. Suomalais-venäläistä koulua voi myös konsultoida venäjänkielen oppimateriaalihankinnoissa
.
Lue lisää!
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys