YANZU – VERKOSTOHANKE

​​Yanzu – kiinan kieltä lukioissa on syksyllä 2011 alkanut Opetushallituksen tukema kansainvälistymisshanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa kiinan kielen ja kulttuurin opiskelu Suomen lukioissa.

¡En espaÑol!​​​
¡En español! -projekti on Opetushallituksen rahoittama kansainvälistämishanke, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää espanjan kielen opetusta, sekä espanjankielisten maiden kulttuurintuntemusta Suomessa.
CERN -TIEDEOPETUSVERKOSTO

Valtakunnallinen CERN -tiedeopetusverkosto on koko Suomen kattava verkostohanke, joka on tarjonnut tiedeopintoja suomalaisille lukiolaisille Sveitsissä CERNin hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksessa vuodesta 2001.
FIS-STEPS

FIS-STEPS on valtakunnallinen englanninkielistä opetusta antavien koulujen verkostohanke. Hankkeen päätavoite on kehittää Suomen englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen laatua kansainvälisessä toimintaympäristössä kansainvälisyyden eri tasojen mukaisesti.


Tutustu verkoston ajankohtaiseen toimintaan!​
SCIENCE-VERKOSTO

Science-verkosto on lukio-opetuksen kehittämis- ja kansainvälistämisverkosto, jonka on luoda Suomeen science-opetukselle kestävä pohja. Lisäksi verkosto tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin opettajillekin.

​​​​​​Kansainvälisten tai kansallisten projektien kehittäminen verkostoissa avaa uusia mahdollisuuksia. Asiantuntijaverkostoissa haetaan kykyjen ja osaamisen yhdistämistä. Toiminta tehostuu synergiaeduilla ja kustannusten säästöillä, voimme oppia yhdessä ja jakaa kokemuksia. Kun toimijoiden välillä on hyvä luottamus, myös ongelmat ja haasteet voidaan käsitellä verkostossa.

​Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO ovat laatineet yhdessä vuonna 2011 Oulussa järjestettyjen KansainväliSYYSpäivien työpajaosallistujien kanssa dokumentit ”Aloittelevan verkostoitujan muistilista” ja ”Kokeneen verkostoitujan pelisääntöjä ja haasteita”. Kannattaa siis hyödyntää verkostodokumentteja sekä uuden toiminnan aloittamiseen että olemassa olevan verkoston toiminnan arvioimiseen!


Verkosto menestyy kuitenkin vain silloin, kun osapuolten tavoittelemat ja saamat hyödyt ovat toisaalta yhdensuuntaisia, toisaalta oikeudenmukaisia. Tämän vuoksi jokaisesta verkostosta tulisi löytyä päämäärä tai visio ja siitä johdettu strategia. On tärkeää, että tavoitteet ja työtavat sovitaan yhdessä verkoston jäsenten kesken. Verkosto tarvitsee henkilön joka koordinoi, huolehtii yhteisestä työtilasta ja säännöllisistä tapaamisista. Esimerkiksi eri teemoilla järjestetyt tapaamiset antavat uutta virtaa toimintaan.
                                                                                                             Suunnittelija Minna Hellsten, Oulun kaupunki


   ​                        Tällä sivulla esitellään verkostoja kielikasvatukseen, tiedeopetukseen ja  
                          ​ ympäristökasvatukseen liittyen.
​                           Verkostojen otsikoita napsauttamalla löydät lisätietoa niiden toiminnasta
                           ​sekä yhteystiedot verkostoitumista varten.TOIMIVAT VERKOSTOT
ENSI

Kansainvälisessä ENSI-hankkeessa (Environment and
​School Initiatives) kehitetään ympäristökasvatusta kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti yhteistyössä opettajien, tutkijoiden ja hallintoviranomaisten kanssa.


ITÄMERI -PROJEKTI
​THE BALTIC SEA PROJECT​​​The Baltic Sea Project ​​​on Unescon kansainvälinen
ympäristökasvatushanke. Projekti pyrkii koulutuksen keinoin parantamaan oppilaiden ymmärrystä Itämeren alueen tilasta ja alueen ympäristöongelmista sekä lisäämään
koulujen välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

TOIMIVIA VERKOSTOJA
TOIMIVAT VERKOSTOT
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
UNESCO

​Maailmanlaajuinen Unesco-kouluverkosto (UNESCO ASPnet - Associated Schools Project Network) aloitti toimintansa vuonna 1953. Verkosto toimii nykyisin 180 maassa. Suomi on ollut verkostossa mukana vuodesta 1959 ja nykyisin Suomen verkko kattaa yli 70 oppilaitosta ala-asteista yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin.

Pyrkimyksenä on lisätä lasten ja nuorten kansainvälistä kulttuurista ymmärtämystä ja osaamista sekä valmistamaan heitä kohtaamaan maailman haasteet. Unesco-kouluilla on monenlaista toimintaa, mm. ystävyyskouluja eri puolilla maailmaa ja yhteistyöprojekteja muiden koulujen kanssa.

Suomen Unesco-koulujen opetuksessa on korostunut ihmisoikeus-, maailmanperintö- ja ympäristökasvatus. Opetushallitus koordinoi Unesco-koulutoimintaa Suomessa.
POP KIINAA

POP kiinaa on Opetushallituksen rahoittama (kansainvälistymisen valtionavustus) ja Tampereen kaupungin perusopetuksen koordinoima kiinan kielen edistämishanke.

Kiinan kieli on tällä hetkellä pop! 
​Valtakunnallisesti hanke tähtää siihen, että perusopetukseen saataisiin enemmän kiinan
​kielen valitsijoita.
NOT - TIEDEKOULU

NOT –tiedekoulu on Mikkelin lukion alulle​saattama hanke, joka on tarkoitettu lukion ​lahjakkaille fysiikan opiskelijoille.