POLKKA-SIVUSTON HISTORIAA

Elokuussa 2010 Opetushallitus jakoi valtionavustusta yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen neljälle koordinointihankkeelle. Hankkeiden rahoitus jatkui elokuuhun 2012 saakka. Koordinointihankkeiden tehtävänä oli koota samaan aihepiiriin liittyviä kansainvälistymisen kehittämishankkeita yhteen ja yhteistyössä Opetushallituksen kanssa tukea hankkeissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa.

Koordinoinnin avulla pyrittiin tunnistamaan kehittämishankkeissa esiin nousevia hyviä käytänteitä ja jakamaan niitä opettajille, kouluille ja koulutuksen järjestäjille sekä edistämään yhteistyötä eri verkostojen välillä. POLKKA, Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyys -sivusto syntyi näiden neljän koordinointihankkeen yhteistyössä.

POLKKAa on alkuvaiheitten jälkeen ​​kehitetty ja päivitetty jaksoina 2012-2014 ja 2015 sekä 2016.
                                                                                                                                       ​
- Globaalikasvatuksen, kestävän kehityksen ja kansalaisvaikuttamisen koordinointihanke CLUE:ta koordinoivat Arja Kemppainen ja Inkeri
  Hannula Ulvilasta.
​- ​​​Kieltenopetusta uudistavan ja erityisesti kansallisen kielivarannon turvaamiseen tähtäävän toiminnan koordinointihanketta INTO:a
  koordinoi Eija Ruohomäki Oulusta.
​- ​​​Tiede- ja taideopetukseen sekä erityiseen osaamiseen ja lahjakkuuteen liittyvän kansainvälisen toiminnan koordinointihankkeen SCART:in
  koordinoinnin aloitti Auli Siipola ja sitä jatkoi Tuomas Huhtala, molemmat Tampereelta.
​- ​Ruotsinkielisten kansainvälisyyshankkeiden koordinaattorina toimi Kiti Lindén Pietarsaaresta. 

Koordinointihankkeista  lisää AC -nauhoitte​​essa.
​Kordinointihanke CLUE:ssa muodostettiin verkostoja, ​löydettiin hyviä käytäntöjä, koottiin materiaalia, ​kohdattiin oppijoita, opettajia, rehtoreita ja ​koulutuksen järjestäjiä sekä kerättiin työkaluja ​oppiseen, hanketyöhön, kansainvälisyyden ​aihekokonaisuuteen ja yhteisöllisyyteen, myös ​verkossa. Nämä tuotokset ovat nyt nähtävillä osoitteessa w.polkka.info.
​Hankkeen toiminta-aikana käytiin upeita ​keskusteluja kansainvälisyyden käsitteistä, ​teorioista sekä toimintakulttuureista. Erityistä iloa ja informaatiota sekä materiaalia CLUE :lle tuottivat Maailmankansalaisena Suomessa-hanke sekä osallistuminen Becoming a Global Citizen –symposiumiin.

Hankkeen tavoitteena oli alun alkaen myös oppija -näkökulman esiin nostaminen sekä "portaalin" luominen koulujen kansainvälistymistä palvelemaaan.
​Koordinaattori Inkeri Hannulan aloitteesta ja tuella järjestettiin Suomi-Areenalla Porissa  kesällä 2011 Passiivisuuden perintö -keskustelu ja ilta-ohjelmaa nuorten voimin. Kansannousun lailla nuoret Porin seudulta ja Oulusta näyttivät osallisuuttaan ja vaikuttamistaan.
​Koordinaattori Arja Kemppainen on luonut POLKKA -sivuston ulkoisen ilmeen sekä ollut kokoavana vaikuttamassa sen sisältöön yhdessä SCART-koordinaattori Tuomas Huhtalan kanssa.  

​​Koordinering av internationaliseringsprojekten

​​
Ruotsinkielisten kansainvälisyys​hankkeiden
​koordinoinnista vastasi projektikoordinaattori
​Kiti Lindén Pietarsaaresta.
Hankkeen toteuttajana toimi ​Kokkolan kaupunki,
joka myös antoi hankkeelle ​taloudellisen tukensa.


Ruotsinkielinen koordinointihankkeeseen
”Lärmiljöer & internationalisering” kuuluivat
Opetushallituksen kaikki vuonna 2010 ja 2011 rahoittamat ruotsinkieliset oppimisympäristö- ja kansainvälisyyshankkeet. ”Lärmiljöer & internationalisering” jatkui vuoden 2013 loppuun saakka ja koordinointiin lisättiin vielä osa vuoden 2012 rahoituksen saaneista ruotsinkielisistä oppimisympäristö-hankkeista.


Kirjavien hanketeemojen takia ruotsinkielinen koordinointihanke keskittyi toiminnassaan ruotsinkielisen hankeverkoston rakentajana ja ylläpitäjänä, hankkeille eri tapahtumisen järjestäjänä ja olemaan hankkeiden tukena hyvien mallien kokoamisessa. Koordinointitoiminta auttoi ruotsinkielisiä kouluja verkostoitumaan, lisäsi yhteistyötä koulujen, kuntien ja hankkeiden välillä sekä toi hanketoimijoille tukea kehityshankkeiden läpiviemisessä.

                                   SCART –hankkeessa

                                   ​​Koordinoinnista vastasi aluksi Tammerkosken koulun
​                                   matemaattisten aineiden opettaja sekä valta-
                                  ​ kunnallisen Science-verkoston koordinaattori Auli Siipola
                                   ja maaliskuusta 2010 alkaen aiemmin Tampereen toisen
                                   asteen koulutuspalveluiden kansainvälisten  asioiden
                                  ​ suunnittelijana toiminut projektipäällikkö ​Tuomas
                                  ​ Huhtala.

Tampereen kaupunki tarjosi hankkeelle taloudellisen tukensa ja toisen asteen koulutuspalveluiden projektihallinnon ammattilaiset vastasivat hankkeen taloushallinnosta. Hanketta on viety eteenpäin läheisessä yhteistyössä paikallisen kehittämishenkilöstön sekä paikallisten ja alueellisten kansainvälistymisen ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden kanssa. Tiivis yhteistyö muiden koordinaatiohankkeiden ja Opetushallituksen kanssa on vastaavasti avannut uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia paikalliselle kehittämistyölle.

SCART-hankkeessa muodostettiin verkostoja eri puolilla Suomea toteutettavien, koordinoinnin aihepiiriin kuuluvien kehittämishankkeiden toimijoiden välille, löydettiin ja dokumentoitiin hyviä käytäntöjä, osallistuttiin teemoja käsitteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin, koottiin materiaalia ja kohdattiin suuri joukko oppijoita, opettajia, rehtoreita sekä koulutuksen järjestäjiä. Yhteistyössä muiden koordinaatiohankkeiden kanssa järjestettiin alueellisia ja valtakunnallisia koulutustapahtumia opettajille sekä tuotettiin ja koottiin työkaluja koulujen kansainvälistymisen kehittämisen ja hanketyön avuksi.

Hankkeen tuotoksia on koottu Polkka-sivustolle, jonka suunnittelusta ja kehitystyöstä projektipäällikkö Tuomas Huhtala on vastannut yhteistyössä CLUE-koordinaatiohankkeen koordinaattorin Arja Kemppaisen kanssa.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

INTO –hankkeessa

INTO –hankkeessa
​​koordinoinnista vastasi Oulun
​kaupungin ​sivistys- ja kulttuuri-
​palveluiden viestinnän
​ja kansainvälisyyden ohjaava
​opettaja, ​kielten lehtori Eija Ruohomäki. ​

​​Koordinointihanke tuki sekä paikallista että valtakunnallista tavoitetta saada koulujen toimintakulttuuri tukemaan Opetussuunnitelman mukaista toimintaa kansainvälistymisessäkin. Oulun opetuspalveluiden kansainvälisyysstrategian mukaan ”Oppilaalla on mahdollisuuksia saada ja hankkia tietoa maailman erilaisista todellisuuksista, tavoista elää ja ajatella. Oppilas oppii taitoja, tutustuu ihmisiin, paikkoihin, kulttuureihin ja elämisen ehtoihin. Koulussa pohditaan elämänmuotojen rikkautta ja moninaisuutta. Oppilasta tuetaan hahmottamaan maailmaa sekä itseään osana globaalia yhteiskuntaa ja sitä, kuinka hänen valinnoillaan on maailmanlaajuista merkitystä. Oppilaalla on taitoja toimia aktiivisena, kriittisenä ja vastuullisena maailmankansalaisena, joka vaikuttaa kulttuurisen moninaisuuden ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Päätöksenteossa vahvistetaan mahdollisuuksia tukea oppilaiden kasvua globaaliin vastuuseen. Täydennyskoulutus, resurssit, neuvonta ja ohjaus sekä yhteistoimintaverkostot tukevat koulujen toimintaedellytyksiä kansainvälisyyskasvatuksessa.”

​INTO-koordinaatio pyrki levittämään samaa mutkatonta lähestymistapaa valtakunnallisestikin kehittäen itsenäisesti ja yhdessä muiden koordinaatiohankkeiden ja opetusneuvos Paula Mattilan kanssa kaivattuja tukiresursseja kouluille. Koordinaatiohanke toimi läheisessä yhteistyössä myös perusopetuksen valtakunnallisen Kielitivoli-hankeen kanssa, koska INTO-koordinaatioon liittyi vahvasti myös tavoite monipuolistaa kieltenopetuksen menetelmiä ja turvata Suomen kielivaranto.

TEKIJÄT
KOORDINOINTIHANKKEET
​​​
​​Koordinointihankkeet oli jaettu neljään aihealueeseen ja ​niistä vastasivat koulutuksen järjestäjän koordinaattorit:
CLUE –hankkeessa

​​koordinoinnista vastasivat asiantuntijuutta ​ja ​johtajuutta jakaen luokanopettaja Inkeri Hannula sekä  rehtori, luokanopettaja ​​Arja Kemppainen. ​Ulvilan kaupunki antoi ​ hank​keelle taloudellisen ​tukensa ja talous- hallinnollisen tietämyksensä.
​​Samalla Ulvilan opetus- ja kasvatustoimi
​voimaantui kansainvälistymisen ​tietä-myksessä ​ja osaamisessa.
Kiti
Eija
Arja
Tuomas
Inkeri
Elokuusta 2012 joulukuuhun 2014 POLKKA-sivustoa kehitettiin Ulvilan sivistystoimen ja Tampereen lukiokoulutuksen yhteishankkeena, jonka koordinoinnista vastaavat työparina Tuomas Huhtala ja Arja Kemppainen. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää POLKKA-sivustosta kokonaisvaltainen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen verkkopalvelu, jonka sisältö tukee peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistymisen laadun edistämistä sekä opetussuunnitelmatyötä kansainvälisyyden näkökulmasta niin hankkeen aikana kuin sen jälkeenkin. POLKKA-palvelu mahdollistaa lisäksi useiden vuosien kansainvälisyyden kehittämistyön tulosten ja tuotosten näkyvän valtakunnallisen levittämisen ja tukee näin koulutuksen järjestäjien, rehtoreiden ja opettajien kasvatus- ja opetustyötä unohtamatta oppijan näkökulmaa.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Vuonna 2015 POLKKA-sivuston  rahoitus jatkui Ulvilan, Tampereen ja Oriveden kaupunkien verkostohankkeena.  Koordinoinnista vastasivat Arja Kemppainen Ulvilasta, Tuomas Huhtala ja Susanna Sillanaukee-Väänänen Tampereelta ja Tiina Sarisalmi Orivedeltä. 

​POLKKA -sivuston ylläpito siirtyy vuonna 2016 OPH:n rahoittamana Oulun, Kokkolan ja Oriveden kaupungeille.

​Eija Ruohomäki Oulusta vastaa sisällöntuotannosta, Nina Hansen Kokkolasta ruotsinkielisestä POLKKAsta ja Tiina Sarisalmi Orivedeltä vastaa sekä sisällöntuotannosta että sosiaalisen median kehittämisestä.

Ota yhteyttä: polkkapalvelu(at)gmail.com tai tiina.sarisalmi(at)orivesi.fi


​​Koordinoinnin lyhyt historia


Mitä kansainvälistymisen koordinointi on ja on viime vuosina ollut?
​Opetusneuvos Paula Mattila luo katsauksen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen kokonaiskehityksen viimeisen viiden vuoden ajalta. 
Kansainvälistymisen koordinointia ovat pohtineet myös Tuomas Huhtala ja Arja Kemppainen              kirjoituksessaan Erään koordinoinnin tarina​