​Loogisen viitekehyksen lähestymistavassa hankkeen suunnittelu koostuu tilanneanalyysistä sekä varsinaisesta suunnitteluvaiheesta.

​​Analyysivaiheessa tulee käydä läpi seuraavat asiat:
• asianosaisten analyysi – tunnistetaan keskeiset sidosryhmät ja heidän kykynsä osallistua/vaikuttaa hankkeeseen
• ongelma-analyysi – tunnistetaan keskeiset ongelmat ja selvitetään näiden syy-seuraussuhteet
• tavoiteanalyysi – ongelmat muunnetaan tavoitteiksi, selvitetään keinot ja lopputulokset. Hyvin määritellyille tavoitteille on tunnusomaista realistisuus, mitattavuus ja selkeys.
• strategia-analyysi – tunnistetaan eri strategiat haluttujen tulosten ja vaikutusten saavuttamiseksi ja valitaan sopivin

Suunnitteluvaiheessa:
• Määritellään hankkeen interventiologiikka, toisin sanoen määritellään hankkeen rakenne ja toiminnot, tarkistetaan sen sisäinen logiikka ja luodaan mitattavat indikaattorit, joiden pohjalta luodaan loogisen viitekehyksen matriisi.
• Laaditaan aikataulu – määritellään toimintojen kesto ja riippuvuus toisistaan sekä vastuut toimintojen toteutuksesta
• Määritellään toimintoihin tarvittavat resurssit (henkilöstö, aika, raha)


Projektille laaditaan yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma, jonka tulisi määritellä ainakin:​​​
  • projektin keston ja suunnitellun aikataulun
  • rahoitussuunnitelman
  • projektiorganisaation
  • sidosryhmien roolit
  • seuranta- ja arviointimekanismit​
  • ​osapuolten vastuut - kuka on vastuussa mistäkin toimenpiteestä. Toimenpiteitä ja  tehtäviä määriteltäessä tulee tiedostaa käytettävissä olevat resurssit sekä aikataulu, jossa projekti on toteutettava.
PROJEKTIN SUUNNITTELU


Project Management
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
LOOGINEN VIITEKEHYS SUUNNITTELUN APUVÄLINEENÄ
Loogisen viitekehyksen lähestymistapa (Logical Framework Approach, LFA) on mainio apuväline hankkeen suunnitteluun. Oli kyseessä sitten pienimuotoinen projekti tai laajamittainen kehittämishanke, tarjoaa looginen viitekehys yksinkertaisen työkalun hankkeen eri vaiheiden hahmottamiseen tehden hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja onnistumisen arvioinnista helppoa ja johdonmukaista. Loogisen viitekehyksen käyttö on suositeltavaa, sillä se positiivisessa mielessä pakottaa huomioimaan hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset asiat. Lisäksi työkalu luo perustan tehtävien määrittelylle ja helpottaa näin budjetin laskemista.