Kansainvälisissä projekteissa voidaan oppilaat nostaa keskiöön kaikissa projektin vaiheissa aktiivisina toimijoina. Yhdessä oppiminen mahdollistaa myös interkulttuuristen taitojen oppimisen jo omassa koulussa. Parhaimmillaan yhteistyö luo avoimen, aidosti toisia kuuntelevan ja toisilta oppivan ilmapiirin.

Opetushenkilöstön on uskaltauduttava prosesseihin, joiden kulku ja lopputulos ei ole etukäteen tiedossa.  Oppilaiden osallistaminen ja osallistuminen ovat joskus hitaita prosesseja – kiusaus jouduttaa niitä itse tekemällä on suuri.​​
YHTEISÖLLISEN TOIMINTAKULTTUURIN PORTAAT
 AUTONOMIA
Oppilaiden ryhmä toimii yhteisössä itsenäisesti sovituissa rajoissa. Lähiaikuinen on toiminnan mahdollistaja, resurssien tarjoaja ja linkki laajempiin yhteiskunnallisiin järjestelmiin.
KOHTI ITSENÄISTÄ PÄÄTÖKSENTEKOA
Aikuiset tukevat oppilaiden itsenäistä toimintakykyä ​r​yhmänä ja mahdollistavat vastuunottoa yhteisistä asioista. ​Aikuiset tulevat apuun kriittisissä tilanteissa ja tekevät yhdessä oppilaiden kanssa asioita, joita oppilaat ​eivät vielä hallitse.
LUOVA YHTEISTYÖPROSESSI
Asiat etenevät aikuisten ja oppilaiden välisessä luovassa, uusia asioita kehkeyttävässä prosessissa. Reunaehtojen merkitystä pohditaan avoimesti ja ratkaisukeskeisesti. Aikuiset arvostavat oppilaiden tuoreita näkemyksiä ja hakevat aktiivisesti tapoja ottaa ne huomioon.
AIKUISET JA OPPILAAT VUOROPUHELUSSA, JOTA AIKUISET OHJAAVAT
Oppilaiden kanssa keskustellaan asioista, ideoidaan ja muotoillaan tavoitteita, ​mutta aikuiset ratkaisevat, mitä tehdään. ​Aikuisten asettamia reunaehtoja ei kyseenalaisteta.
​YKSISUUNTAINEN  PROSESSI
Tässä on kyse näennäisdemokratiasta, jolloin oppilailta tiedustellaan toiveita ja    mielipiteitä, mutta ​aikuiset ratkaisevat yksipuolisesti, mitä tullaan tekemään.
Leena Nousiainen & Ulla Piekkari (2007) Yhteisöllisen toimintakulttuurin portaat. Teoksessa Nousiainen, L ja Piekkari, U. Osallistuva oppilas - Yhteisöllinen koulu, Koulun kehittämisen kansio. Opetusministeriö.
MATERIAALIVINKKEJÄ

Demokratiakasvatusselvitys
​OPH:n 2011 teettämä selvitys perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppilaitosten osallistumista tukevasta toimintakulttuurista, lasten ja nuorten osallistumis- ja ​vaikutusmahdollisuuksista koulun arjessa, oppilaskuntatoiminnasta sekä yhteistyöstä koulujen ja oppilaitosten ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu
Koulun kehittämisen kansio - materiaali tukee koulun jatkuvaa ja yhteisöllistä kehittämistyötä käytännössä.

Kaikki mukaan
Oppilaiden osallisuus koulussa - kalvosarja on tehty osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 4V-hanketta
​​
Opetusneuvos Kristina Kaihari, OPH:
Oppilaiden osallisuus
OSALLISUUS
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Osallisuus ja demokraattinen toiminta

​Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.
Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Yhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita...
​​Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. (POPS 2014 s. 26) ​