LINKIT
Opettaja
Teemaviikoista kehittämishankkeisiin

Siru Korkalan selvitys koulujen kansainvälisestä toiminnasta.​

Opettajainhuone: Opettajien aineistosalkku

Tervetuloa opettajainhuoneeseen! Tälle sivustolle on koottu monenlaista oppimateriaalia EU:sta. Materiaalin ovat tuottaneet EU:n eri toimielimet sekä kansalliset viranomaiset ja kansalaisjärjestöt, jotka ovat halunneet tarjota nuorille mahdollisuuden tutustua EU:hun ja sen toimintaan.
Täydennyskoulutusapurahat opetushenkilöstölle

Comenius-täydennyskoulutusapurahat ovat koulujen opetushenkilöstölle tarkoitettu tukimuoto, jonka tavoitteena on kannustaa osallistujia parantamaan työtehtävissään tarvittavia tietoja ja taitoja, laajentamaan käsitystään kouluopetuksesta Euroopassa ja vahvistamaan työnsä eurooppalaista ulottuvuutta.
Nordplus Junior

Nordplus Junior on Pohjoismaiden ja Baltian välistä oppilas- ja opettajavaihtoa sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä tukeva ohjelma. Ohjelmaan voivat osallistua esi- ja peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, oppisopimuskoulutusta järjestävät oppilaitokset sekä kouluopetuksen parissa toimivat organisaatiot.
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Apulaisopettajan vastaanottaminen

Apulaisopettaja on toisessa ohjelmamaassa opettajaksi opiskeleva tai vastavalmistunut opettaja, joka saapuu suomalaiseen kouluun 13–45 viikon mittaiseksi ajanjaksoksi avustamaan opetuksessa. Apulaisopettaja elävöittää ja monipuolistaa opetusta sekä rohkaisee oppilaita kommunikoimaan vieraalla kielellä. Lisäksi apulaisopettaja välittää oppilaille tietoa omasta maastaan ja kulttuuristaan – tarjoaa heille mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen.
Education, Diversity, Globalisation and Ethics (EDGE)
​​
EDGE on Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasssa toimiva tutkimusryhmä, joka tarkastelee koulutuksen, moniarvoiduuden, globalisaation sekä etiikan moniuloitteisia suhteita. EDGE on siotoutunut eettiseen internationalismiin, epistemologiseen pluralismiin pohjoisen ja etelän sekä idän ja lännen väliseen vuoropuheluun, intellektuaaliseen ja teoreettiseen täsmällisyyteen ja tutkimukseen perustuvaan (opettajien) koulutukseen.
​Maahanmuuttaja opetusryhmässäni​

​Hyvin järjestetty aineenopetus voi olla samalla mitä parhainta kielenopetusta. Mikä tahansa aineenopetus ei kuitenkaan tue oppijoiden kielitaidon kehitystä. Pahimmillaan oppilas ajelehtii oppitunnilta toiselle ilman, että hän on ymmärtänyt kuulemastaan tai lukemastaan kovinkaan paljon.
Eurooppatiedotuksen julkaisut

Eurooppatiedotuksen julkaisut ilmestyvät suomeksi ja ruotsiksi ja ovat maksuttomia. Ne kertovat Euroopan unionista ja Suomen EU-jäsenyydestä monipuolisesti, suomalaisesta näkökulmasta. Tarkoituksena on perehdyttää lukijaa EU:n toimintaan sekä edistää unionista käytävää keskustelua ja helpottaa sen seuraamista.
Suomen YK-liitto

Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto toimii kansainvälisyyskasvatuksen sektorilla, keskittyen toiminnassaan globaalikasvatukseen. YK-liiton globaalikasvatuksella pyritään pitkäkestoisiin tuloksiin ja pysyvään muutokseen asenteissa ja toimintatavoissa. Sivusto sisältää runsaasti materiaalia kouluille.
Katso lisäksi: