PerusOpetuksen ja LukioKoulutuksen
                               KAn​sainvälisyys
Liikkuvuudella tarkoitetaan yleisesti sellaista kotimaassa tai ulkomailla
​tapahtuvaa toimintaa, jonka aikana opiskelija suorittaa opintoja muualla kuin omassa koulussaan. Lukio-opiskelijoille liikkuvuus voi tarkoittaa myös vaihto-opiskelua, mutta useimmiten yleissivistävän koulutuksen puitteissa liikkuvuudella viitataan erityyppisiin opintovierailuihin. Parhaimmillaan liikkuvuus on erinomainen lisämotivaation lähde ja tukee opetusta tarjoten oppijoille mahdollisuuksia hankkia ja syventää osaamista, jota tarvitaan myöhemmin jatko-opinnoissa ja kansainvälistyvillä työmarkkinoilla.

Vaikka kansainvälisyys usein yhdistetään juuri liikkuvuuteen, kansainvälisen toiminnan tasoajattelussa liikkuvuus edustaa kuitenkin vain pyramidin huippua siinä mielessä, että opetuksen puitteissa sitä voidaan tarjota ainoastaan pienelle osalle oppijoista, erityisesti perusopetuksessa. Liikkuvuus tulisi suunnitella osaksi laajempaa kokonaisuutta siten, että nekin, jotka eivät matkusta, pääsevät toiminnasta osallisiksi ja hyötyvät sen tuloksista. Liikkuvuuden toteuttaminen verkostoitumalla muiden koulujen kanssa vahvistaa osaltaan toiminnan vaikuttavuutta.

OPH:n rahoittamissa kansainvälistymishankkeissa painopiste on pedagogisessa kehittämisessä ja liikkuvuuden rahoittaminen edellyttääkin yleensä ulkopuolista rahoitusta joko CIMOn kautta, tai muista lähteistä. Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi liikkuvuudesta oppijoille koituvat kustannukset eivät saa nousta kohtuuttoman suuriksi.

TURVALLISESTI ULKOMAILLE

​​​
Turvallisuussuunnitelma on kehitetty liikkuvuushankkeita varten.
Suunnitelma sisältää riskien kartoituksen, suunnitelmat yhtäkkisten sattumien varalle sekä sitoutumisallkeirjoituksen eri osapuolille.

KIELIKURSSI BERLIINISSÄ

​”Saadakseen asiat hoidetuksi oli puhuttava!”

Kiinnittämällä huomiota liikkuvuuden ​hyvään suunnitteluun ja matkan ​linkittämiseen normaaliin kielten
​opiskeluun sekä muuhun opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan matkasta ei muodostu nähtävyyksien katseluun keskittyvä ”lomamatka”. Liikkuvuuden aikana on mahdollista tarkastella omia ennakkokäsityksiään ja tarkkailla itseään kielenkäyttäjänä tai lisätä itse-tuntemustaan esimerkiksi epävarmuuden sietämiseen, moninaisuuden kohtaamiseen tai oma-aloitteisuuteen liittyen. Liikkuvuus edellyttää onnistuakseen kulttuurien-välisen osaamisen harjaannuttamista jo ennen matkaa.
HYVIÄ
        KÄYTÄNTÖJÄ
LIIKKUVUUS
HISTORIAN SIIPIEN JA VALOKUVAKIRJAN SIVUJEN HAVINAA

Liikkuvuusprojektien dokumentoinnissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että niiden anti tulee mahdollisimman monen tiedoksi kouluilla. Jatkuvan perustiedottamisen lisäksi välillä on syytä tehdä jotain normaalista poikkeavaa, jonka avulla yhteistyön näkyvyys ja dokumentoinnin mielenkiintoisuus lisäntyy. Yhteistyön juhlavuosi tai liikkuvuusprojektin päättyminen voisi olla syy havisuttaa historian siipiä näppärän nykytekniikan avulla.

PUHUIN ENSI KERTAA RUOTSIA RUOTSALAISILLE

Opiskelijoiden lyhytkin liikkuminen aidossa ympäristössä, puhuttu ja kuultu, opiskelun kohteena ollut/oleva kieli muodostavat haastavan, mutta samalla hyvin motivoivan huipennuksen suullisen kielitaidon kurssille. Oppilaiden motivaatio on huipussaan, kun opiskeltua kieltä saa puhua aidossa tilanteessa harjoittelun jälkeen: ruotsia ruotsalaiselle tai ruotsia suomenruotsalaiselle.
Aktiivipäivän mainos​

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
PIETARIKURSSI

Lukiokurssilla vaslistellaan opintovierailua oppilaita osallistamalla. Menetelminä käytetään sekä kirjallisia, suullisia että toiminnallisia tehtäviä.
EURYTMIAA JA MUUTA ESIINTYMISTÄ

Oppilaat ja opettajat kansainvälistyvät myös esitysten ja järjestämiensä tapahtumien avulla koulujen ominaispiireteet huomioiden. Esimerkkinä on steinerkoulujen kansallinen eurytmiafestivaali, jota kehitetään kansainväliseksi asteittain. Kielenä on ensin suomi, mutta myöhemmin mukaan tulee eurooppalaisia kieliä. 
MAAILMANPERINTÖKOHTEITA TUTUKSI

​​Yhteistyössä oppilaiden kanssa perehdyttiin maailmanperintökohteisiin ja omaan lähikulttuuriin sekä lisättiin opettajien ammattiosaamista seminaareissa, työpajoissa ja opinto- ja tutustumiskäynneillä. Hankkeessa pyrittiin toimimaan kansainvälisyyden kaikille tasoille. Samalla tuettiin koulun opetussuunnitelman mukaista kansainvälisyyttä.