Kansainvälistymisen koordinoinnilla yksittäisissä kunnissa varmistetaan yhdenvertaisesti toiminnan aktiivisen kohteen, oppilaan, saavuttaminen. Koordinoinnin tarkoituksena on varmistaa, että opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet ja päämäärät toteutuvat koko opetus- ja kasvatustoimessa.  Sen tehtävänä on koordinoida kaikkea kansainvälistymisen opetusta ja kasvatusta liittyy se sitten esi- ja perusopetukseen, lukiokoulutukseen, eri kansainvälisyden tasoihin, eri oppiaineisiin, oppimisympäristöihin, menetelmiin tai materiaaleihin. Koordinointi ylläpitää opetukseen ja kasvatukseen liittyviä arvoja, asenteita, ohjeita, normeja ja budjetteja.  Koordinoinnilla kehitetään opetuksen ja kasvatuksen laatua.
KOORDINOINTI

”Tarvitaanko teillä koululla, kunnassa tai seudullisesti opetustoimen kv-koordinaattoria?”

Alle on sommiteltu ajattelun herättämiseksi ja mahdollisesti reaaliseen tarpeeseen malliksi kolme erilaista hakuilmoitusta!
1. Koulun kv-koordinaattori ja/tai Kv-tiimin vetäjä
2. Kunnan/kaupungin opetustoimen kv-koordinaattori
3. Alueellinen kv-mentori (tulossa...)


Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälinen toiminta on yhä monimuotoisempaa, ja koulutuksen järjestäjien kansainvälistä toimintaa toteutetaan aikaisempaa suunnitelmallisemmin. Tavoitteita tukemaan kirjataan kunnissa yhä useammin myös strategioita ja toimintasuunnitelmia. Tarve määritellä ja kirjata myös asioita hoitavien henkilöiden tehtäviä ja toimenkuvaa on yhä selvempi. Toisaalta monet opettajat, rehtorit sekä opetustoimen hallinnon työntekijät (esim. suunnittelijat) ovat itse aktiivisesti alkaneet hankkia täydennyskoulutusta ja ammatillisia kokemuksia tähtäimenään pätevöityä opetusalan kansainvälisten asioiden hoitamisessa sekä kehittyä niiden tuomisessa osaksi koulujen toimintakulttuuria. Uusia kansainvälisyysvastaavien/-koordinaattoreiden toimenkuvia ja toimia alkaa ilmestyä ja jo aiemmin koulujen ja kuntien kansainvälisyysasioita hoitaneiden henkilöiden työnkuvia aletaan miettiä laajemmin ja kirjata selkeämmin.
KV-KOORDINAATTORIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ​JA​
​TYÖTÄ MÄÄRITTÄVÄT TAUSTA-ASIAKIRJAT:
​Valtakunnallinen opetussuunnitelma ohjaa koulujen kansainvälistä toimintaa.
*kansainvälisyyden on oltava yhdenvertaisesti kaikkien oppijoiden hyödynnettävissä
​           *koko henkilökunnalla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kansainvälisen toiminnan suunnitteluun,    
​            toteuttamiseen ja arviointiin


​Kunnan ja koulujen OPSit, myös niihin sisältyvä kieliohjelma

Koordinointi on kunnan ja/tai koulun kansainvälisyysstrategioiden ja kansainvälistymisen toimintasuunnitelmien mukaista toimintaa
​           *Koordinaattori huolehtii myös kunnan muiden strategioiden ja kehittämislinjausten huomioimisesta: esim. kestävän    
            ​ kehityksen suunnitelma(t), oppilaiden osallisuustoiminta, oppilasarvioinnin kriteerit ja turvallisuussuunnitelma(t).
​            *Hän suunnittelee siis kuntien opetustoimen ja koulujen kansainvälisen toiminnan noudattaen niitä arvoja, tavoitteita ja
            ​ toimintaperiaatteita, jotka koulutuksen järjestäjä ja koulut ovat määrittäneet.
​            *Koordinaattori on perehtynyt valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin (esim. KESU/Koulutuksen- ja tutkimuksen
  ​           kehittämissuunnitelma) ja tuntee koulujen kansainvälistymisen laatukriteerit ja suositukset.
​            *Koordinaattori seuraa myös työelämän ajankohtaisia työvoima- ja koulutustarvekartoituksia (esim. Elinkeinoelämän
  ​           keskusliiton henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO).


​Koordinaattori toimii niiden seikkojen mukaan, jotka on määritelty laadukkaan toiminnan takaamiseksi eri asiakirjoissa ja suosituksissa.

​​Koordinoinnissa otetaan erityisesti huomioon koulujen kansainvälisen toiminnan laatusuositus ja perusopetuksen laatukriteerit.

Koulujen kansainvälinen toiminta on osa kuntien ja koulujen laatutyötä.
​        *Koordinaattori tuntee organisaationsa laatujärjestelmän, jonka osaksi kansainvälinen toiminta asettuu.
          ​​*Koordinaattori käyttää työvälineenään laatuympyrää (suunnittele, toteuta, arvioi, kehitä edelleen).
​          *Esimies, ohjausryhmä tai koulun kansainvälisyystiimi seuraa ja arvioi säännöllisesti kansainvälisen toiminnan vaikutuksia
     ​      ouluilla ja koordinaattorin työtä.
TOIMINNAN ORGANISOINTI
Yksittäisellä koululla voi olla oma kansainvälisyyskoordinaattori ja/tai kansainvälisyystiimi
*työjaosta ja mahdollisista työn korvauksista (esim. koulun kansainvälisyyskoordinaattorille yksi C-palkkaluokka, TVA-lisä)      
              päätetään osana koulun toimintatapojen suunnittelua
           *koulun kv-koordinaattori/kansainvälisyystiimi vastaavat, että työsuunnitelmaan tulee merkinnät kansainvälisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen
           ​ osalta:
                              Globaalikasvatuksen tavoitteet

                              Opetuksen järjestäminen (esim. mahdolliset lukuvuosittaiset aihekokonaisuuspainotukset, kansainvälisyyskurssit)
                              Oppilaskunnan toiminta ja kerhotoiminta
                              Kansainvälisyystapahtumat
                              Koulun kansainvälisyyshankkeet (tavoitteet ja toiminta, mahdolliset retket ja matkat)
                              Koti-koulutoiminnan nivoutuminen kansainväliseen toimintaan
                              Koulun ja ympäröivän yhteiskunnan yhteistyö (esim. asiantuntijavierailut tai teematapahtumat, varainkeruu avustusjärjestöille)
                              Kansainvälisyyshankkeiden ulkopuolinen rahoitus
                              Globaalikasvatukseen ja koulun kansainvälistymiseen liittyvä henkilöstökoulutus

Laajemman koordinoinnin organisointi riippuu koulujen, kunnan tai alueen opetuksen ja kasvatuksen tueksi luoduista rakenteista ja resursseista.

​Koordinaattori voi toimia myös alueellisesti, usean kunnan yhteistyössä palkkaamana
           *kunnassa voi olla osa-aikainen tai kokoaikainen koordinaattori, jonka toimenkuvaan voi sisältyä muutakin kansainvälistä toimintaa tukevia vastuita esim.
           ​ oppilaskuntien vastuuopettajien ja -oppilaiden ohjauksessa tai kestävän kehityksen suunnitelmiin liittyen


​Pienellä paikkakunnalla koulujen kansainvälisen toiminnan koordinaattorin tehtäviin voi kuulua myös muiden hallinnonalojen tai toimijoiden (esim. yrityselämä) työtehtäviä.

Koordinaattorin toimenkuvaan voi liittyä sivistystoimen organisaatiossa myös muita kuin yleissivistävän koulutuksen oppilaitoksia. Koordinaattori voi esimerkiksi palvella sekä yleissivistävää koulutusta että saman koulutuksen järjestäjän tarjoamaa ammatillista koulutusta, mikä edesauttaa yhteistyön kehittämistä eri koulutussektoreiden välillä kansainvälistymisen saralla. Tällöin koordinaattori voi toimia koko organisaation kansainvälisen toiminnan yhdyshenkilönä, joka vastaa kansainvälisistä yhteyksistä, sopimusjärjestelyistä sekä kansainvälisten hankkeiden suunnittelusta yhteistyössä yksittäisten oppilaitosten ja koulutusalojen kanssa.
​Koordinaattorin toimenkuvaan voi kuulua myös esimerkiksi markkinointiin, tilastointiin sekä organisaatioon saapuvien vaihto-opiskelijoiden ja asiantuntijavieraiden majoituksen, kuljetusten ym. palvelujen järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Tämän lisäksi koordinaattorin voi vastata vaihtoon lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden ohjauksen, kuten tutor-toiminnan sekä kieli- ja kulttuurivalmennuksen ja työssäoppimispaikkojen järjestämisestä yhdessä opettajien kanssa.
​Koordinaattori toimii siis ennen kaikkea organisaation kv-toiminnan organisoijana ja kehittäjänä, jonka tukena käytännön toteutuksessa toimivat yksittäisten oppilaitosten kv-yhdysopettajat. Organisaation koosta ja toimenkuvan laajuudesta riippuen koordinaattori saattaa lisäksi tarvita avukseen yhden tai useamman operatiivisista toiminnoista vastaavan kv-suunnittelijan, jolloin koordinaattorin toimenkuva voi painottua selkeämmin kv-toiminnan strategiseen ja laadulliseen kehittämiseen.
KANSAINVÄLISYYSKOORDINAATTORIN
​AMMATTITAIDON OSATEKIJÄT
​Organisaation toimintaan tai sen osaan liittyvä ammatillinen tietotaito kansainvälisessä viitekehyksessä
​Organisaation tai sen osaan liittyvä kansainvälisen toiminnan suunnittelu
​Kansainvälisen toiminnan toteuttaminen
​Kansainvälisen toiminnan ylläpito ja edelleen kehittäminen
KOORDINAATTORIN TYÖN ​ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ
Koordinaattorin työn lähtökohdaksi tarvitaan selkeä toimenkuva, joka riippuu toimintaympäristöstä. Koordinaattori tarvitsee mandaatin toimia: tunnistettava ja tunnustettu asema organisaatiossa. Koordinaattori tarvitsee taustatukea kehittämissuunnitelmien toteuttamisessa.

Koordinaattorilla on kansainvälisen toiminnan kehittämiseen liittyvä kokonaisnäkemys, jota hän osaa hyödyntää toiminnan johtamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koordinaattorin toiminnalla on oltava selkeästi hahmotettava tavoite. Viesti siitä ja sen hyödystä on pystyttävä tuomaan selkeästi ja perustellusti esille eri tilanteissa ja ihmisille.

Koordinaattori tietää kansainvälistymisen monimuotoisuuden, hahmottaa sen eri tasot ja huomioi ne toiminnassaan ja kansainvälistymisen tuessa kouluille.

Koordinaattorilla on oma-aloitteisuutta tuoda toimintaansa esille ja hän on sitoutunut jakamisen kulttuuriin. Hän keksii monipuolisia menetelmiä aktiiviseen käytänteiden ja tulosten levittämiseen.

Kansainvälisyyskoordinaattorin toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi sille taataan opetuksen järjestäjän toimesta jatkuvuus.

Koordinaattorilla on
        *Hyvät organisointitaidot
        *Taito tehdä riskianalyysejä sekä tuoda esille ja minimoida riskejä
        *Hyvät ongelmanratkaisutaidot
        *Hyvä paikallisten olosuhteiden tuntemus
        *Koulun työsuunnitelmien teon periaatteiden ja opetuksen järjestäjän tai järjestäjien organisaation/organisaatioiden tuntemus
        *Kulttuuriosaamista (monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys), taito toimia erilaisissa kulttuureissa
        *Kielitaitoa

​Koordinaattori hallitsee
       *talouden suunnittelun pääprosessit(koululla/kunnassa)
       *keinoja kansainvälisyystoiminnan juurruttamiseksi kiinteäksi osaksi omaa organisaatiota.
       *rahoitushaun: Mitä? Mistä? Milloin? Minkälaiseen toimintaan? Miten omavastuiden rahoitus järjestetään?
       *hankeosaamisen: hakemukset, tavoitteiden asettaminen, rahoitusmahdollisuuksien ja järjestelmien tunteminen
       *verkostoitumisen: kansainvälisyyskoordinaattori osaa luoda, kehittää ja ylläpitää verkostoja. Verkostot voivat olla kansainvälisiä, kansallisia tai alueellisia.
      *tiedottamisen ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen


Osaaminen kehittyy jatkuvasti työtehtävissä, käytännön kokemusten kautta.
KOORDINAATTORIN SUOTAVIA OMINAISUUKSIA
- vuorovaikutustaidot ja tilannetaju ovat tärkeitä
- avoin asenne ja interkulttuurinen osaaminen
- osaa luoda toiminnalle hyvän hengen, herättää mielenkiintoa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä
- kannustava (erityisesti kv-toimintaa aloittelevien kanssa toimiessa tärkeää)
- omaa osaamistaan kehittävä (erityisesti pidemmälle edenneiden toimijoiden tarpeisiin vastaavana ja/tai heidän toimintansa  
 ​ kehittämisen käynnistämisen mobilisoijana)
- kykenee luomaan luottamuksen ilmapiirin
- oma-aloitteisuus/vähän kollegoja
- joustavuus
- tiimin vetämisen/johtamisen taidot
- lobbaustaidot
- vastuun jakamisen halu ja taito
- asiantuntijuuden tunnistaminen: erilaista asiantuntijaosaamista on osattava hyödyntää koordinoinnissa.
- sitoutunut pitkäjänteiseen ohjaus- ja kehittämistyöhön
- valmis jakamaan osaamistaan ja valmius tarvittaessa ”vahdinvaihtoon”, esim. mentorointihere to edit this text.
TYÖTEHTÄVIÄ
- Kulttuurienvälisen dialogin kehittäminen ja integroiminen organisaation toimintaan
- Säännöllinen, selkeä tiedotus kouluille kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja ajankohtaisuuksista monipuolisesti eri
​  viestintäkanavia hyödyntäen (myös sosiaalinen media). Kansainvälisyysasioista on tiedotettava säännöllisesti ja sidosryhmien
 ​ kanssa on luotava ja ylläpidettävä suhteita.
- Koulujen globaalikasvatuksen tukeminen
- Koulujen kansainvälisen toiminnan suunnittelussa avustaminen
- Kieliohjelman ja kansainvälistymisen yhteensovittaminen
- Rahoitushauista tiedottaminen ja niissä avustaminen (esim. OPH:n valtionavut ja CIMOn koordinoimat ohjelmat)
- Opettajien ja muun opetushenkilökunnan täydennyskoulutusten suunnittelu ja järjestäminen. Koordinaattori on selvillä
 ​ opetushenkilöstön työnkuvista (esim. koulunkäyntiavustajat). Hän kartoittaa opetustoimen hallinnon ja koulujen henkilökunnan
 ​ kansainvälisyysosaamisen ja vastaa sen päivittämisestä (esim. koulutusten järjestäminen).
- kv-tapahtumien/-toimintojen rahoituksen järjestäminen ja siitä huolehtiminen
- kv-tapahtumien järjestäminen omassa kunnassa tai yhteistyössä naapurikuntien kanssa
- kv-verkostojen kehittäminen ja ylläpito
- budjettisuunnittelu soveltuvin osin, esimerkiksi koulutuksen järjestäjän omat kansainvälistymistuet, projektien omarahoitus,
  koulutusbudjetti
SOPIMUS RESURSSEISTA
- esimiehen nimeäminen
- palkkauksen määrittäminen työn laajuuden ja vaativuuden mukaan
- työajasta ja työtilasta sekä työvälineistä sopiminen, etätyömahdollisuuden huomioiminen
- kunnan kv-koordinaattorin, opetustoimen kv-koordinaattorin ja koulujen kv-vastuuhenkilöiden työnjaon kirjaaminen
- osallistuminen eri työryhmiin ja roolit niissä
- koulutusvelvollisuus ja/tai koulutusten suunnittelu- ja organisointivelvollisuus
- perusyhteistyökumppanien määrittely
- verkostot: kansainvälisten kumppanien valinta ja niiden tarjoamat toimintamahdollisuudet ->
- valinta niin, että ne ovat luonteva osa koulujen oppimisympäristöä
- keskitetty tuki koulujen kansainvälistymiseen
- koulujen käytössä olevat resurssit (esim. päivärahat, sijaisuusmäärärahat)
- omat kouluttautumismahdollisuudet
OMAN TYÖN KEHITTÄMINEN
Koordinaattorin oman työn kehittämiseen liittyvää täydennyskoulutusta on runsaasti tarjolla. Sen sisällöt vaihtelevat kielitaidon hankkimisesta tai harjoittamisesta EU-hankerahoituksen hallintaan. Tarjolla on myös esimerkiksi eri organisaatioiden kansainvälisyyskoordinaattoreille ja kansainvälistymisen vastuuhenkilöille suunnattua laajempaa täydennyskoulutusta.
KV-KOORDINAATTORIN "TYÖNHAKUILMOITUKSIA"
Lähteet:

Kansainvälisen toiminnan laatusuositus
IDOLearn WORKPACKAGE 5:
DESIGNING THE COMPETENCE BASED QUALIFICATION FOR THE IDO International Development Officers (IDO
)

Muistio:
Muutosesitys tutkintorakenteeseen, kansainvälisen toiminnan KEHITTÄJÄN TUTKINNON MUODOSTUMINEN/Paula Mattila
KV-ASIANTUNTIJARYHMÄN KOOSTE 10.12.07, päivitetty 25.2.2008


YAMMER-keskustelut: koordinaattorit ja opetusneuvos Paula Mattila

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys