KULTTUURITAIDON JA MONIKIELISYYDEN EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS

Kielikasvatukseen tarvitaan uudenlaisia työkaluja. Euroopan neuvoston kieliohjelmista FREPA/CARAP−projektissa suunniteltu viitekehys ja siihen liittyvät oppimateriaalit täydentävät mm. kielten oppimisen, opetuksen ja arvoinnin yleiseurooppalaista viitekehystä ja Eurooppalaista kielisalkkua.

Viitekehyksen muodostavat
1. tietoisuus kielellisestä monimuotoisuudesta
2. sukulaiskielten välisten yhteyksien ymmärtäminen
3. interkulttuurinen osaaminen
4. eri kielten (oppimisen) samankaltaisuuksia korostava didaktiikka

The European Centre for Modern Languages, ECML
Opetushallitus ja ECML
CARAP/FREPA -viitekehys

Lataa FREPA/CARAP−esite (A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to languages and cultures)

FREPA SUOMESSA - FREPAFIN

FREPAFIN-sivustolla esitellään tiivistetty versio FREPA-CARAP-viitekehyksestä osana Suomen opetussuunnitelmauudistusta. Sieltä voit ladata esi- ja perusopetuksen kulttuuri- ja kielipolun eli kasvun  maailmankansalaisuuteen.
LINKKEJÄ KIELIKASVATUKSEEN

KIELISALKKU tukee opetusta ja arviointia. Salkkutyöskentelyyn voi liittää kaikkia kielitaidon osa-alueita ja siinä hyödynnetään oppimaan oppimisen periaatteita. Kielisalkkutyöskentely tukee erittäin hyvin viestintätaitojen ja kulttuurien välisen toiminnan oppimisprosessia.

European Language Portfolio Euroopan neuvoston sivustolla
Using European Language Portfolio Euroopan nykykielten keskuksen sivuilla (ECML)


​​​​​Kieltenopet verkossa on vieraiden kielten opettajille ja opetuksen kehittäjille suunnattu avoin valtakunnallinen verkosto
http://kieltenopetverkossa.ning.com/

Kieliverkosto - vaikuttaa, tiedottaa, tutkii ja kouluttaa. ​​Kieliverkosto tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin ja lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta. Julkaisee Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteä.

Kielitivoli oli vuosina 2009 - 2013 toiminut Opetushallituksen tukema valtakunnallinen hanke koululaisten vieraiden kielten opetuksen monipuolistamiseksi. Kielitivolin nettisivuilla on aineistoa ja tehtäviä, joita voi käyttää kielisuihkuissa
.


Yanzu-verkoston tavoitteena on vakiinnuttaa kiinan kielen ja kulttuurin opiskelu Suomen lukioissa.
http://yanzu.fi/

Ippo-hanke - japania peruskoulussa ja lukiossa​

​​

Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta, OPH
Kansainvälisyys kieltenopetuksen tukena

KIELIKASVATUS
MISTÄ FREPA/CARAP -VIITEKEHYKSESSÄ JA MATERIAALEISSA ON KYSE?

Plurilingvaalisuus on yksilön monikielisyyttä. Sillä tarkoitetaan yksilön kokemuksen laajenemista kotona puhutuista kielistä ympäröivän yhteiskunnan kieliin ja vieraisiin kieliin. Kielikokemukset ja luonnollisesti myös eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamiset ovatkin avainasemassa kommunikatiivisen kompetenssin rakentumisessa.


​Kun tarkastellaan yksilön ajattelua, eri kulttuurit ja kielet eivät ole omissa lokeroissaan, vaan vuorovaikutuksessa ja suhteessa toisiinsa. Eri kielenkäyttötilanteessa ihminen voi joustavasti käyttää erilaisia ilmeitä ja eleitä, siirtyä kielestä toiseen tai käyttää itse aktiivisesti jotain kieltä ja samaan aikaan ymmärtää keskustelukumppaniaan, vaikka tämä käyttäisi toista kieltä.

Kielikasvatuksen tavoitteena on monikielinen, kulttuurien välinen toimija. Kielikasvatuksessa on kyse kieliin ja kulttuureihin tutustumisesta ja kasvamisesta mahdollisimman varhain (uteliaisuus, kiinnostus, matala kynnys opiskella ja käyttää). Tähän lähestymistapaan kuuluu myös informaalin oppimisen tunnistaminen ja esille tuominen, itsetuntemuksen ja itseohjautuvuuden lisääntyminen, usko omiin taitoihin, yhteistyökyvyn kehittäminen sekä motivaation herättäminen ja ylläpito. Keskiössä ovat lisäksi erilaisuuden kohtaamiseen liittyvät ajatukset, tunteet ja asenteet.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä.
Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksisuutta.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. POPS 2014 ​​S. 105 - 106