​​

​​Ekologista kestävyyttä kansainvälisyydessä ​​voidaan edistää ​mm. miettimällä liikkuvuuden tarpeellisuutta ​sekä tietoliikkenneyhteyksien järkevää hyödyntämistä projekteissa.

Sosiaalisen kestävyyden ydintä on ihmisarvosta kiinnipitäminen. Se voi ilmetä esimerkiksi tasa-arvona, oikeudenmukaisuutena ja solidaarisuutena. Sitä on myös esimerkiksi pyrkimys meluttomaan työympäristöön tai yhteisöllisyyden vaaliminen yksilökeskeisyyden sijasta. Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa kansalaiset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Se auttaa integroitumaan yhteiskuntaan ja ehkäisee syrjäytymistä. Sosiaalinen kestävyys edellyttää vastuuseen kasvamista siten, että oikeudenmukaisuusyhteisöön kuuluvat vähitellen kaikki ne ihmiset, joiden elämään oma toiminta välillisesti tai välittömästi on yhteydessä.

​Taloudellisen  kestävyyden osuutta kansainvälistymisessä  voi huomioida käyttämällä luonnonvaroja  säästäväisesti ja tasapuolisesti.


Opetusneuvos Marja-Leena Loukola, OPH:
Kestävä kehitys koulujen kansainvälistymisessä​
Opetusneuvos Lea Houtsonen, OPH:
Tutkiva oppiminen
KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMA
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys