Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen
ka
nsainvälisyys
Maailmankoulu

​Useat kansalaisjärjestöt painottavat oppilaiden aktiivista osallisuutta globaalien teemojen esille tuomisessa ja suunnittelevat toimintaansa sen pohjalta. Valtakunnallisesti kattava kansalaisjärjestöjen työtä esille tuova Rauhankasvatusinstituutin, UM:n viestintä- ja globaalikasvatustukea saanut toiminto on Maailmankoulu, opettajien ​ja kasvattajien globaalikasvatuksen tukipalvelu. Se toimii fyysisesti Oulussa, Kokkolassa, Turussa, Satakunnassa, Helsingissä ja Tampereen seudulla, mutta sen nettiresurssit ovat kaikkien vapaassa käytössä.

ASIANTUNTIJA- JA KANSALAISJÄRJESTÖT
Erasmus kouluissa

Erasmus kouluissa -projekti on valtakunnallinen, CIMOn rahoittama projekti, jossa Suomeen tulleet Erasmus -vaihto-opiskelijat voivat vierailla suomalaisissa peruskouluissa ja lukioissa kertoen omasta maastaan ja kulttuurista samalla kotikansainvälisten suomalaisia oppilaita ja opiskelijoita. Eurooppalaiset opiskelijat voivat esitellä tunneilla omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä samalla tutustua suomalaisen koulun arkeen. Toimintaan osallistuminen on kouluille täysin maksutonta.

Opiskelijat vierailevat kouluissa opettajien esittämien toivomusten ja kunkin opiskelijan oman erityisosaamisen mukaan. Esimerkiksi saksankielisiä opiskelijoita pyritään saamaan vierailulle koululle, jossa opetetaan saksaa ja eurooppalaiset vaihto-opiskelijat voivat vierailla esim. OPO-tunneilla kertoen ulkomailla opiskelusta.

Lisää tietoa Erasmus kouluissa –projektista löytyy Internet-sivuiltamme osoitteesta
www.erasmuskouluissa.fi.
Projektiin voi ilmoittautua mukaan lomakkeella:
http://www.eurooppalainensuomi.fi/fi/project/5/39/.

Suomen YK-liitto

​​Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto toimii kansainvälisyyskasvatuksen sektorilla, keskittyen toiminnassaan globaalikasvatukseen.

Globaalikasvatuksella tehdään tunnetuksi YK:n toimintaa, edistetään ihmisoikeuksien tuntemusta, sekä tuetaan vastuullista ja aktiivista kansalaisuutta. Kestävän kehityksen tavoitteet ja päämäärät ovat keskeisiä globaalikasvatusta ohjaavia periaatteita.


Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat opettajat, opettajaksi opiskelevat, nuorten parissa toimivat kasvattajat sekä liiton jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset kouluttajat. YK-liitto keskittyy ensisijaisesti lasten ja nuorten parissa toimivien opettajien, ohjaajien ja alan opiskelijoiden tukemiseen, sekä omien jäsenjärjestöjensä osaamisen vahvistamiseen.
Globalis

Globalis on ainutlaatuinen globaalikasvatuksen työkalu, joka sopii niin yläkoulujen, lukioiden, korkeakoulujen, ammattioppilaitosten kuin kansanopistojenkin käyttöön. Globalista voidaan hyödyntää monien eri oppiaineiden opetuksessa: soveltuvia aineita ovat esimerkiksi yhteiskunnalliset aineet, biologia ja maantiede, elämänkatsomustieto, matematiikka (tilastot) ja tietotekniset aineet. Globaliksen eri osa-alueet tukevat hyvin perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteiden aihekokonaisuuksia.

Globalis voi toimia sekä opettajan tiedonlähteenä tuntien ja tehtävien suunnittelussa että oppilaiden työkaluna tehtävien yksilöllisessä tekemisessä. Globaliksen karttoihin, graafeihin ja satelliittikuviin on mielenkiintoista perehtyä myös koko luokan yhteisesti dataprojektorin avulla. Globaliksen käyttö on pitkälti itseohjautuvaa, eikä vaadi tietokoneen peruskäyttöä edistyneempää tietoteknistä osaamista opettajalta eikä oppilailta.
Väestöliitto

​​​​​Väestöliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, luotettavana tutkijana ja kehittäjänä sekä palveluiden tuottajana. Se tuottaa aineistoa tyttöjen ja naisten asemaan, seksuaaliterveyteen ja maailman väestönkehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Materiaali soveltuu oheisaineistoksi koulujen ja aikuisoppilaitosten opetustyöhön. Aineisto on maksutonta.
​​
Ihmisoikeudet.net

​​tarjoaa opettajalle tietoa, taitoa ja asenteita ihmisoikeuskasvatukseen. Tutustuta itsesi ja oppilaasi ihmisoikeuksien maailmaan.
Kepa ry

​​Kepa ry on globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö. Se on 300:n kehityskysymyksistä kiinnostuneen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja kehityspolitiikan järjestöasiantuntija. Kepan tehtävänä on innostaa suomalaisia toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

                                         globaalikasvatus.fi​​
Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti)

​​on kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista.

​​Eetti on tuottanut opettajien ja oppilaiden käyttöön Globaalin kuluttajan foorumin. Globaalin kuluttajan oppikirjat ovatkin kenties joillekin tuttuja. Nyt  materiaali on siirretty verkkoon. Samalla tehtävävalikoima on laajentunut, ja materiaalit sekä tehtävät ovat entistäkin helpommin saatavilla. Globaalin kuluttajan foorumin materiaalit ja tehtävät tukevat sekä peruskoulun että lukion opetuksen arvopohjaa sekä opetussuunnitelmien sisältöjä. Foorumin käyttö on kouluille ilmaista.

Globaalin kuluttajan ajokortti​​
                                ​​
Reilut reitit -nettipeli​
Kansalaisjärjestöt ovat koulujen kansainvälistymisessä avainasemassa. Koulut voivat hyödyntää niiden tuottamaa, tavallisesti ilmasta ja usein erittäin helposti hyödynnettävää globaalikasvatusmateriaalia. Monet järjestöt osallistuvat myös opettajien täydennyskoulutukseen ja antavat henkilökohtaistakin apua globaalikasvatuksen toteutuksessa.

Globaalikasvatusjärjestöjen toimintaan kuuluu myös tehdä kouluvierailuja, järjestää työpajoja koululla tai ottaa koulut mukaan muualla järjestettäviin tapahtumiin.

​​Globaalikasvatusta toteuttaville kansalaisjärjestöille on saatavilla myös laatukriteeristö, joka on kansalaisjärjestöjen yhteinen kouluvierailutoiminnan kehittämisen väline. Sen tarkoituksena on varmistaa toiminnan laadukkuus sen kaikilla osa-alueilla ja tukea globaalikasvatuksen tavoitteiden saavuttamista.

​Osa järjestöistä tukee kouluja myös ylläpitämällä nettisivuja, joilta saa ajankohtaista tietoa mm. koulutuksista, tapahtumista, materiaaleista, teemapäivien huomioimisesta kouluilla, aamunavauksiksi sopivista toiminnoista ja teksteistä sekä nettiresursseista.