Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ​​kansainvälisyys
Eurooppalaisen kielisalkun suomalainen sovellus on valmistunut

Suomalainen sovellus eurooppalaisesta kielisalkusta on viimein valmis ja löytyy osoitteesta www.edu.fi/kielisalkku. Salkku on saatavana suomeksi ja ruotsiksi. Molemmissa on mukana myös englanninkieliset tekstit, kuten muidenkin maiden Eurooppalaisissa kielisalkuissa. Kielisalkut on tehty erikseen vuosiluokille 1 - 3, 4 - 6 sekä 7 - 9. Kullekin ikäryhmälle on omat kielenoppimiskertomuksensa, kielipassinsa ja työkansionsa. Lisäksi sivuilla on runsas aineisto opettajalle. Kielisalkku tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden tulla tietoiseksi omasta oppimisprosessistaan, kehittää omia kielten opiskelutaitojaan, pohtia kulttuurisen monimuotoisuuden kysymyksiä ja arvioida kehittyvää kielitaitoaan. Kielisalkku on sekä oppilaan että opettajan työväline.

Kielisalkun on tuottanut opettajankoulutuslaitosten asiantuntijoiden sekä harjoittelukoulujen lehtoreiden laajapohjainen ryhmä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.
​​​​​​​​​​​​​​​​​Porilaisulvilalainen globaalikasvatuksen suunnitelma


​​Porilainen kansainvälistymisestä  innostunut opettajien ja rehtoreiden ryhmä ulvilalaisjäsenellä täydennettynä on työstänyt vuoden verran globaalikasvatuksen suunnitelmaa. Ensimmäinen visualisointi talon muodossa esiteltiin valtakunnallisessa Kansainvälisyyttä Yyterissä -seminaarissa 6.9.2013. 

Globaalikasvatussuunnitelman arvot perustuvat maailmankansalaisen etiikka​​an. Toimintakulttuuriin on kiinnitetty erityistä huomiota:

"Meillä kasvaa ja työskentelee monikulttuurisessa ympäristössä toimivia maailmankansalaisia.
Meillä on halu, uskallus, tieto ja taito olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.
Noudatamme kestävää elämäntapaa.
​​"
Kansainvälistä osaamista on helppo kartuttaa – lue, viihdy, etsi – ole utelias.

​​On syntymässä uusi kansainvälisten osaajien ryhmä, utelias luokka. Heissä yhdistyvät ongelmanratkaisukyky ja kiinnostus tulevaisuuden suuria kysymyksiä kohtaan.

Talvella 2012-2013 CIMO ja Demos Helsinki ryhtyivät tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena oli selvittää kansainvälisyyden merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Tutkimushankkeen tulokset on julkaistu nimellä Piilotettu osaaminen.

​​
Tutlimusryhmä tarjoaa konsseptilahjan mm. peruskoulujen opettajille: Vielä innostavammat oppitunnit. Lahjan antamisen yhteydessä on pohdittu, miten lahjan saaja saa toiminnan käyntiin.
​​
EUROOPAN PARLAMENTTI


​​Nyt meillä on enemmän valtaa vaikuttaa siihen, mitä Euroopassa tapahtuu.

​​Euroopan historiassa eletään parhaillaan muutosten aikaa. Kriisi on saanut ihmiset tietoisiksi siitä, että Euroopalla on suuri vaikutus heidän elämäänsä. On myös käynyt selväksi, että vaikka Euroopan maat ovat itsenäisiä, niiden kaikkien tulevaisuus ja kohtalot kietoutuvat toisiinsa.

​​Yhdessä voimme toimia, osallistua ja todella vaikuttaa asioihin.
Skolspråk och lärande

Lärande bygger på språk. Alla elever, oberoende av språkbakgrund, har rätt till en undervisning där de har möjlighet att utveckla skolspråket, samtidigt som de blir bekräftade i sin språkliga identitet. Hellre än att fråga sig varför det är viktigt med en bok om språkinriktad undervisning, kunde man fråga sig varför inte all ämnesdidaktik beaktar språkets roll för lärandet. Så viktigt är nämligen språket.

Skolspråk och lärande är ett resultat av forsknings- och utvecklingsprojektet Skolspråk, som i sin tur är en del av Utbildningsstyrelsens projekt ”Att möta flerspråkiga elever i skolan”. Projektet har genomförts i samarbete med fyra svenskspråkiga 7–9-skolor i Finland. Boken bygger i hög grad på autentiska klassrumssituationer och skolvardag i olika språkmiljöer.

Författarna, Anna Slotte-Lüttge, docent i pedagogik med inriktning mot flerspråkighet, och Liselott Forsman, docent i språkdidaktik med inriktning mot interkulturell pedagogik, är båda verksamma vid Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

Kotikansainvälisyys
Kansainvälisyystaitoja kaikille

​Opetushallituksen ja CIMOn julkaisu pureutuu ytimeen ja haastaa pohtimaan asenteita ja arvoja. 

Lue, miten kansainvälisyys voi olla mahdollisuus kaikille!​​
"Larpaten Lutheria" -projekti palkittiin

​​Helsingin Saksalaisen koulun ja Kulosaaren yhteiskoulun uskonnon ja ET:n projekti „Larpaten Lutheria" palkittiin Educa-messuilla 24.1.2014. Kaikkiaan OAJ:n, OPH:n ja Suomen Messusäätiön kilpailuun osallistui 113 hanketta. Kilpailun teemana oli oppiaineita tai keskeisiä sisältöalueita yhdistävä opetus.

L​​arpaten Lutheria on järjestetty jo viitenä vuonna. Aluksi yhteistyöpartnerina oli Suutarilan yläasteen koulu, nyt Kulosaaren yhteiskoulu. Projektin tavoitteena on ollut kahdeksannen luokan uskonnon- ja ET:n opetuksen elävöittäminen ja näiden oppiaineiden integroiminen muihin aineisiin. Uskonnon ja ET:n ohella on tullut opittua myös kieliä, historiaa, käsityötä ja draamaa.

Video​​: Lutheria Larpaten
Maailma ulottuvillasi voitti Osaa & jaa -kilpailussa

​​Seinäjoen lukion ennakkoluuloton Maailma ulottuvillasi! -opintojakso palkittiin Educa-messujen yhteydessä vuosittain järjestettävässä Osaa & jaa! -kilpailussa.

Kilpailuun lähetettiin määräaikaan mennessä 113 kilpailuehdotusta, joista raati päätti palkita Seinäjoen lukion rohkean ja uudenlaisen toimintatavan. Maailma ulottuvillasi! -opintojakso sisältää seitsemän teemakokonaisuutta, jotka käsittelevät yhteiskunnan ilmiöitä, kuten väestöä, niukkuutta, sotia ja konflikteja, ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä, terveyttä ja kehitysyhteistyötä.

Maailma ulottuvillasi -julkaisu​​

​​​​​​Katso tarkemmin!

Täältä.
FIS-STEPS -verkostohanke

FIS-STEPS (Finnish International Schools - Sharing Tools for English Public Schools) on valtakunnallinen englanninkielistä opetusta antavien tahojen verkostohanke. Hanketta koordinoi Tampereen kaupungin perusopetus. Tampereen lisäksi hankkeessa ovat mukana Espoon kaupunki, Kuopion kaupunki, Vantaan kaupunki sekä Turun kansainvälinen koulu.

Hankkeen päätavoite on kehittää Suomessa annettavan englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen laatua ja yhtenäistää kirjavan CLIL-kentän käytäntöjä. Käytännön toimia päätavoitteen saavuttamiseksi ovat esimerkiksi opetusmateriaalin tekeminen ja jakaminen, arvioinnin kehittäminen englanninkielisessä koulutuksessa ja hyväksi havaittujen opetuskäytänteiden levittäminen. Päätavoitteen saavuttamiseksi FIS-STEPS -verkosto pyrkii vakiinnuttamaan ja vahvistamaan valtakunnallista yhteistyötä, jotta kansallisten CLIL-opetuksen käytäntöjen, opetuksen ja toimintamallien yhtenäistäminen olisi mahdollista. Myös verkoston mahdollinen laajentaminen on nähtävissä tätä tavoitetta tukevana toimena. Sähköisen alustan (blogisivuston) luominen ja kehittäminen ovat olleet tärkeitä askelia toiminnan levittämisessä.

Verkostohankkeen keskeisenä tavoitteena on lisäksi olla aktiivisesti mukana valtakunnallisesti englanninkielisen opetuksen opetussuunnitelman perusteiden laadinnassa. Tarkoituksena on, että opetussuunnitelma tukee oppilaiden siirtymiä eri opinpolun vaiheissa Suomessa ja kansainvälisesti. Pyrkimyksenä on kehittää suomalaiseen opetussuunnitelmaan perustuvaa kansainvälisen koulun mallia.

Osatavoitteina hankkeella ovat paikkakunta- ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien kansainvälisten osuuksien laadinta ja englanninkielisten oppimateriaalien kehittäminen ja vertailu sekä pedagogisten innovaatioiden kehittäminen ja levittäminen.

FIS-STEPS -projekti pyrkii myös tasa-arvoistamaan CLIL-oppilaiden arviointia ja koulutusta. Tämän tavoitteen edistämiseksi on valmisteltu todistusliitettä englannin kielen opinnoista CLIL-oppilaille, jolloin heidän englannin kielen taitonsa tulevat paremmin ja tasa-arvoisemmin esille opintojen jatkovaiheessa.

Käytännön toimia projektin päämäärien saavuttamiseksi ovat CLIL-opettajien koulutuksen lisääminen, benchmarking-toiminta, S2-opettajien ja oppilaskuntien osallisuuden lisääminen sekä syntyperäisten englanninkielisten opettajien näkökulman huomioiminen. Näillä toimilla pyritään kehittämään opetusta sekä vahvistamaan oppilaiden ja henkilöstön tuntemusta toisista kulttuureista. Tähän liittyen FIS-STEPS -hanke tutkii myös mahdollisuuksia osallistua kansainvälisten CLIL-opetuksen verkostojen toimintaan.


Yhteyshenkilöt:
Miika Katajamäki                                                                       Laura Helminen
koordinaattori                                                                            projektityöntekijä
Tampereen kansainvälinen koulu                                           FIS-STEPS -projekti
projektikoordinaattori                                                               etunimi.sukunimi@tampere.fi
FIS-STEPS -projekti                                                                       040-631 2982
etunimi.sukunimi@tampere.fi
050-406 5305

Kehityskumppanuutta oppimaan

Opetushallitus on julkaissut oppaan peruskouluille ja lukioille kehityskumppanuuksien rakentamiseen. Opas on syntynyt Opetushallituksen ja ulkoministeriön Koulut kehityskumppaneina (KOMPPI) -yhteistyöhankkeen kokemuksista ja aineistoista.
​​Koordinoinnin lyhyt historia


Mitä kansainvälistymisen koordinointi on ja on viime vuosina ollut?
​Opetusneuvos Paula Mattila luo katsauksen yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen kokonaiskehityksen viimeisen viiden vuoden ajalta. 
Kansainvälistymisen koordinointia ovat pohtineet myös Tuomas Huhtala ja Arja Kemppainen kirjoituksessaan Erään koordinoinnin tarina​,

​POLKKA -sivuston ylläpito siirtyy vuonna 2016 OPH:n rahoittamana Oulun, Kokkolan ja Oriveden kaupungeille.

​Eija Ruohomäki Oulusta vastaa sisällöntuotannosta, Nina Hansén Kokkolasta ruotsinkielisestä SVENSKAPOLKKAsta ja Tiina Sarisalmi Orivedeltä sekä sisällöntuotannosta että sosiaalisen median kehittämisestä.
Tasa-arvotyö on taitolaji

Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa

Tämä opas tuo esiin sukupuolten tasa-arvon haasteita, kannustaa lisäämään ymmärtämystä sukupuolen moninaisuudesta sekä antaa tietoa sukupuoleen perustuvasta ja seksuaalisesta häirinnästä. Opas sisältää runsaasti ehdotuksia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten suunnitelmallista tasa-arvotyötä tehdään ja miten toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma laaditaan.

AJANKOHTAISTA

Tälle sivustolle, ajankohtaista teeman alle on kerätty tietoa tapahtumista ja koulutuksista, koulutusten materiaaleja sekä koulujen kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen liittyviä uutisia.
UUTISET